Reulamin zabawy „Skandia Maraton 2015 Dąbrowa Górnicza”

REGULAMIN ZABAWY
„Skandia Maraton 2015 Dąbrowa Górnicza”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Zabawa pod nazwą „Skandia Maraton 2015 Dąbrowa Górnicza”. Przedmiotem zabawy jest oznaczenie się na zdjęciu, na którym widoczny jest numer, z którym oznaczający się startował podczas Skandia Maratonu 2015 w Dąbrowie Górniczej.

§ 2
Organizatorem zabawy oraz fundatorem nagrody jest K.T.J. Kolor Sp. z.o.o.
ul. Uniejowska 18, 98-200 Sieradz zwany dalej „Organizator Zabawy”.

§ 3
Zabawa jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, dla fanów strony Dbam o Rower (adres URL: https://www.facebook.com/DbamORower), którzy startowali podczas Skandia Maraton Dąbrowa Górnicza 2015 r.

§ 4
Zabawa trwa od 30.09.2015r. od godz. 12:00, do 06.10.2015 do godz. 12:00.

II. UCZESTNICY ZABAWY

§ 5
Uczestnikami Zabawy może być każda osoba pełnoletnia, która w okresie od 30.09.2015 od godz. 12:00, do godz. 12:00 06.10.2015 r. odnajdzie na jednym ze zdjęć konkursowej galerii numer, z którym startowała podczas Skandia Maratonu 2015 w Dąbrowie Górniczej i następnie na adres e-mail: admin@ktj.pl wyśle wiadomość zawierającą w treści numer startowy oraz imię i nazwisko. Następnie celem weryfikacji w mailu zwrotnym uczestnik będzie poproszony o podanie adresu zamieszkania podanego podczas rejestracji do udziału w Skandia Maraton 2015 w Dąbrowie Górniczej. Adres e-mail oraz dane personalne Uczestnika Zabawy będą znane wyłącznie Organizatorowi Zabawy i nie będzie udostępniany osobom trzecim.
Zgodnie z obecnym regulaminem korzystania ze strony Facebook.com należy lubić stronę „Dbam o rower” by móc się oznaczyć na zdjęciu.

§ 6
Uczestnikami Zabawy nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Zabawy oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Zabawy jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Zabawy będą przetwarzane w celu realizacji Zabawy. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG ZABAWY

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Zabawy i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

2. Zweryfikowane osoby zostaną drogą mailową powiadomione o spełnieniu wszystkich wymogów i decyzji o przyznaniu nagrody.

§ 9

1. Aby przystąpić do Zabawy należy:
– zapoznać się z Regulaminem Zabawy
– oznaczyć się na zdjęciu, na którym widać numer startowy, z którym osoba startowała podczas Skandia Maraton Dąbrowa Górnicza 2015 (zgodnie z obecnym regulaminem korzystania ze strony Facebook.com należy lubić stronę „Dbam o rower” by móc się oznaczyć na zdjęciu.)
– wysłać na adres e-mail: admin@ktj.pl swój numer startowy oraz imię i nazwisko
– po otrzymaniu zwrotnego maila z prośbą o podanie adresu zgodnego z adresem podanym podczas rejestracji do udziału w Skandia Maraton Dąbrowa Górnicza 2015, należy podać ten adres.
2. Maile informujące o przyznaniu nagrody zostaną rozesłane 8 października 2015 o godz. 11:30.

IV. NAGRODY

§ 10
Przewidziano 22 nagrody. Nagrodą jest zestaw do czyszczenia łańcucha:
preparat Brunox Bike Fit 25ml
Szczotka do czyszczenia łańcucha
preparat Brunox Top-Kett 25ml

Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście podczas kolejnych edycji Skandia Maratonu 2015. Zwycięzca zobowiązany będzie do poinformowania organizatora o konkretnym terminie, w którym będzie mógł odebrać nagrodę (do sprecyzowania, podczas której edycji będzie chciał odebrać nagrodę). W przypadku niemożliwości odebrania nagrody osobiście, nagroda przepada.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania nagród.
2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.