Regulamin zabawy „Oznacz się w Krokowej”

REGULAMIN ZABAWY
„Oznacz się w Krokowej”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Zabawa pod nazwą „Oznacz się w Krokowej”. Przedmiotem zabawy jest oznaczenie się na zdjęciu, na którym widoczny jest numer, z którym oznaczający się startował podczas Skandia Maratonu w Krokowej.

§ 2
Organizatorem zabawy oraz fundatorem nagrody jest K.T.J. Kolor Sp. z.o.o.
ul. Uniejowska 18, 98-200 Sieradz zwany dalej „Organizator Zabawy”.

§ 3
Zabawa jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, dla fanów strony Dbam o Rower (adres URL: https://www.facebook.com/DbamORower), którzy startowali podzas Skandia Maraton Krokowa 2014 r.

§ 4
Zabawa trwa od 22.07.2014 do północy 27.07.2014 r.

II. UCZESTNICY ZABAWY

§ 5
Uczestnikami Zabawy może być każda osoba pełnoletnia, która w okresie od 22.07.2014, do północy 27.07.2014 r odnajdzie na jednym ze zdjęć konkursowej galerii numer, z którym startowała podczas Skandia Maratonu w Krokowej i następnie na adres e-mail: admin@ktj.pl wyśle wiadomość zawierającą w treści numer startowy oraz imię i nazwisko. Nastepnie celem weryfikacji w mailu zwrotnym uczestnik będzie poproszony o podanie adresu zamieszkania podanego podczas rejestracji do udziału w Skandia Maraton w Krokowej. Adres e-mail oraz dane personalne Uczestnika Zabawy będą znane wyłącznie Organizatorowi Zabawy i nie będzie udostępniany osobom trzecim.
Zgodnie z obecnym regulaminem korzystania ze strony Facebook.com należy lubić stronę „Dbam o rower” by móc się oznaczyć na zdjęciu.

§ 6
Uczestnikami Zabawy nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Zabawy oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Zabawy jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Zabawy będą przetwarzane w celu realizacji Zabawy. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG ZABAWY

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Zabawy i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

2. Zweryfikowane osoby zostaną drogą mailową powiadomione o spełnieniu wszystkich wymogów i o decycji przyznania nagrody.

§ 9

1. Aby przystąpić do Zabawy należy:
– zapoznać się z Regulaminem Zabawy
– oznaczyć się na zdjęciu, na którym widać numer startowy, z którym osoba startowała podczas Skandia Maraton Bukowina 2014 (zgodnie z obecnym regulaminem korzystania ze strony Facebook.com należy lubić stronę „Dbam o rower” by móc się oznaczyć na zdjęciu.)
– wysłać na adres e-mail: admin@ktj.pl swój numer startowy oraz imię i nazwisko
– po otrzymaniu zwrotnego maila z prośbą o podanie adresu zgodnego z adresem podanym podczas rejestracji do udziału w Skandia Maraton Krokowa 2014, należy podać ten adres.
6. Maile informujące o przyznaniu nagrody zostaną rozesłane 29 lipca

IV. NAGRODY

§ 10
Przewidziano 9 nagród. Nagrodami jest zestaw do czyszczenia roweru:
preparat Brunox Bike Fit 90ml
preparat Brunox Top-Kett 50ml
Szczotka do czyszczenia łańcucha

Nagrody zostaną wysłane pocztą dnia 30 lipca.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania nagród.
2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.