Regulamin Bukowina

REGULAMIN KONKURSU
„Oznacz się w Bukowinie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Oznacz się w Bukowinie”. Przedmiotem Konkursu jest oznaczenie się na zdjęciu, na którym widoczny jest numer, z którym oznaczający się startował podczas Skandia Maratonu w Bukowinie.

§ 2
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest YK.T.J. Kolor Sp. z.o.o.
ul. Uniejowska 18, 98-200 Sieradz zwany dalej („Organizator Konkursu”),

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami Dbam o Rower (adres URL: https://www.facebook.com/DbamORower)

§ 4
Konkurs trwa od 03.07.2014 do północy 17.07.2014 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 03.07.2014 do północy 17.07.2014 r odnajdą na zdjęciach konkursowej galerii numer, z którym startowała podczas Skandia Maratonu w Bukowinie i następnie na adres e-mail: admin@ktj.pl wyślą numer startowy oraz imię i nazwisko. Nastepnie celem weryfikacji uczestnik będzie poproszony o podanie adresu zamieszkania. Adres e-mail oraz dane personalne Uczestnika Konkursu będą znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim.
Zgodnie z obecnym regulaminem korzystania ze strony Facebook.com należy lubić stronę „Dbam o rower” by móc się oznaczyć na zdjęciu.

§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

2. Zweryfikowane osoby zostaną drogą mailową powiadomione o spełnieniu wszystkich wymogów i o decycji przyznania nagrody

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
– zapoznać się z Regulaminem Konkursu
– oznaczyć się na zdjęciu, na którym widać numer startowy, z którym osoba startowała podczas Skandia Maraton Bukowina 2014
– wysłać na adres e-mail: admin@ktj.pl swój numer startowy oraz imię i nazwisko
– po otrzymaniu zwrotnego maila z prośbą o podanie adresu zamieszkania, należy podać ten adres
– Zgodnie z obecnym regulaminem korzystania ze strony Facebook.com należy lubić stronę „Dbam o rower” by móc się oznaczyć na zdjęciu.
6. Maile informujące o przyznaniu nagrody zostaną rozesłane 21 lipca

IV. NAGRODY

§ 10
Przewidziano 27 nagród. nagrodami jest zestaw do czyszczenia roweru:
preparat Brunox Bike Fit 90ml
preparat Brunox Top-Kett 50ml
Szczotka do czyszczenia łańcucha

Nagrody będzie można odebrać na każdej kolejnej edycji Skandia Maraton w sezonie 2014. Osobom, które nie zamierzają brać udziału w kolejnych edycjach nagrody zostaną dostarczone wysyłkowo.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania nagród.
2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.