Dbam o rower – życzenia noworoczne 2017

REGULAMIN ZABAWY
„Dbam o rower – życzenia noworoczne 2017”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się zabawa pod nazwą „Dbam o rower – życzenia noworoczne 2017”. Przedmiotem zabawy jest publiczne udostępnienie wskazanego na stronie fb  zdjęcia, oraz zebranie jak największej liczby like’ów.

§ 2
Organizatorem zabawy oraz fundatorem upominku  jest K.T.J. Kolor Sp. z.o.o.
ul. Uniejowska 18, 98-200 Sieradz zwany dalej „Organizator Zabawy”.

§ 3
Zabawa jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com, dla osób, które „lubią” stronę Dbam o Rower (adres URL: https://www.facebook.com/DbamORower).

§ 4
Zabawa trwa od 20.01.2017r. od godz. 10:00, do 30.01.2017r. do godz. 10:00.

II. UCZESTNICY ZABAWY

§ 5
Uczestnikami Zabawy może być każda osoba pełnoletnia, która do 30.01.2017r. do godz. 10:00 udostępni publicznie zdjęcie z życzeniami noworocznymi. Aby wziąć udział w zabawie należy przynajmniej na okres trwania zabawy polubić stronę „Dbam o rower”.
Zgodnie z obecnym regulaminem korzystania ze strony Facebook.com należy lubić stronę „Dbam o rower” by móc się oznaczyć na zdjęciu.

§ 6
Uczestnikami Zabawy nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Zabawy oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Zabawy jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Zabawy będą przetwarzane w celu realizacji Zabawy. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG ZABAWY

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Zabawy i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Moderatorami”).

2. Zwycięskie 2 osoby zostaną drogą mailową powiadomione o spełnieniu wszystkich wymogów i decyzji o przyznaniu nagrody. Następnie te osoby zostaną poproszone o przesłanie na adres e-mail: marketing@ktj.pl danych do wysyłki upominku. Adres e-mail oraz dane personalne Uczestnika Zabawy będą znane wyłącznie Organizatorowi Zabawy i nie będzie udostępniany osobom trzecim.

§ 9

1. Aby przystąpić do Zabawy należy:
– zapoznać się z Regulaminem Zabawy
– polubić stronę Dbam o rower
– polubić post ze zdjęciem
– udostępnić publicznie(!) ww. post
– zebrać jak najwięcej like’ów pod udostępnionym na swojej tablicy postem ze zdjęciem

2. Maile informujące o przyznaniu nagrody zostaną rozesłane 31 stycznia 2017 o godz. 10:00.

IV. NAGRODY

§ 10
Przewidziano 2 zestawy upominków,. W skład każdego zestawu wchodzi:
– terminarz na 2017 rok,
– preparat do czyszczenia roweru Brunox Bike Fit 100 ml
– preparat do smarowania łańcucha Brunox Top-Kett 50 ml.

Zestawy będą rozsyłane w przeciągu tygodnia od wysłania maili informujących o przyznaniu upominku.

§ 12

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania nagród.
2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.